Polityka Prywatności

Preambuła

Pekabex Katedralna sp. z o.o. (Spółka) szanuje prywatność osób, których dane przetwarza oraz dokłada najwyższej staranności, aby dane te były przetwarzane zgodnie z prawem oraz międzynarodowymi zasadami dobrych praktyk. Spółka dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i przekazanych jej informacji, z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze informatycznym i organizacyjnym zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Poza wyraźnie wskazanymi wyjątkami, Spółka nie stosuje profilowania, jak również nie przekazuje danych poza Unię Europejską i EOG.

W celu zapewnienia ochrony prywatności osób, których dane dotyczą Spółka stosuje ścisłe zabezpieczenia wewnętrzne oraz zewnętrzne. Spółka, jako Administrator danych osobowych sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego przetwarzania danych osobowych.

 1. Kto jest Administratorem?

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Pekabex Katedralna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, pod adresem ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego to 880960.

  1. Dane do kontaktu osobistego lub pocztą tradycyjną:

   Pekabex Katedralna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szarych Szeregów 27, 60 – 462 Poznań

  2. Adres poczty elektronicznej:administrator.katedralna@pekabex.pl
 2. Inspektor Ochrony Danych

  W Spółce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, którego zadaniem jest dbanie, by Twoje dane przetwarzane były zgodnie z prawem. Możesz kontaktować się nim we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.

  1. Dane do kontaktu osobistego lub pocztą tradycyjną:

   Inspektor Ochrony Danych

   Pekabex Katedralna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szarych Szeregów 27, 60 – 462 Poznań

  2. Adres poczty elektronicznej:iod.katedralna@pekabex.pl
 3. Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem

  danych?

  Pamiętaj, że prawo chroni Ciebie i Twoje dane osobowe, przed nieuprawnionym przetwarzaniem. Poniżej wskazujemy, jakie prawa przysługują Ci wobec każdego, kto przetwarza Twoje dane. Prawa te wynikają z art. 15 – 21 RODO (https://eur- lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL <- możesz kliknąć, by znaleźć pełny, oficjalny tekst).

  1. Masz prawo żądania dostępu do dotyczących Cię danych osobowych któreprzetwarzamy.
  2. Masz prawo do żądania sprostowania Twoich danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. W określonych przez prawo masz również prawo do żądania usunięcia, a takżeograniczenia przetwarzania danych.
  4. Masz prawo żądania otrzymania od nas kopii swoich danych osobowych, które nam dostarczyłaś w formie elektronicznej. Możesz również zwrócić się do nas o ich przesłanie do innego Administratora.
  5. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Nie tyczy się to jednak wszystkich danych osobowych, a jedynie tych, które przetwarzamy z uwagi na nasz uzasadniony prawnie interes, w tym na potrzeby profilowania. Każdy sprzeciw będzie przez nas indywidualnie rozpatrzony.
  6. Możesz również wnieść sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych dla celów

  marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Każdy sprzeciw będzie przez nas

  indywidualnie rozpatrzony.

  W celu skierowania do nas żądania w ramach któregoś z powyższych praw możesz skierować do nas pismo, maila lub zwrócić się osobiście, pod adresy podane w pkt I lub II.

  Jeżeli uważasz, że robimy z Twoimi danymi coś nie tak, jak powinniśmy, w każdej sprawie związanej z Twoimi danymi osobowymi przysługuje Ci skarga do organów nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Możesz to zrobić korzystając ze wskazówek na stronie organu:

  https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

  Możesz też skierować swoją skargę na piśmie na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych

  Osobowych pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 4. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

  W zależności od tego, kim jesteś i w jakiej roli występujesz wobec Administratora poniżej zamieszczamy informacje o celach, podstawach prawnych oraz okresie przechowywania i źródle przetwarzanych danych osobowych:

  1. Kontrahent – np. usługodawca, podwykonawca,

   współpracownik

   Cel i podstawa prawna przetwarzania

   Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w następujących celach:

   1. w celu zawarcia z Tobą umowy, a potem w czasie jej trwania do jej prawidłowejrealizacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. w celu wykonywania wszystkich obowiązków prawnych ciążących na nas, a które wynikają z przepisów prawa – w szczególności w zakresie podatków lub rachunkowości (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   4. do wewnętrznych celów administracyjnych Grupy Kapitałowej Pekabex, co jestnaszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

    Okres przechowywania danych

    Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będziemy współpracować, a ponadto do momentu przedawnienia się wszelkich potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu pozostającego w związku z zawartą umową.

    W zakresie natomiast ciążących na nas obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie podatków i rachunkowości:

    • przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
    • przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym transakcje, operacje i toczące się postępowanie w tym zakresie zostało zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

    Kategorie danych osobowych

    Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania

    umowy, najczęściej będą to:

    1. Dane identyfikacyjne – imię, nazwisko, PESEL,
    2. Dane adresowe – adres zamieszkania,
    3. Dane kontaktowe – numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
    4. Twoje wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
    5. Dane finansowe – Twoje wynagrodzenie,
    6. Numer Twojego rachunku bankowego.

    Źródło danych osobowych

    Twoje dane osobowe pozyskaliśmy od Ciebie lub z ogólnodostępnych rejestrów, na przykład Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

  2. Reprezentant – pełnomocnik, członek organu, lub innego rodzaju przedstawiciel, lub osoba wyznaczona do kontaktu lub realizacji umowy występująca w imieniu podmiotu który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę ze Spółką.

   Cel i podstawa prawna przetwarzania

   Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w następujących celach:

   1. w celu zawarcia z reprezentowanym przez Ciebie podmiotem umowy, a potem w czasie jej trwania do jej prawidłowej realizacji, w tym w szczególności do ustalenia, czy jesteś osobą uprawnioną do reprezentacji tego podmiotu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   2. w celu wykonywania wszystkich obowiązków prawnych ciążących na nas, a które wynikają z przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   4. do wewnętrznych celów administracyjnych Grupy Kapitałowej Pekabex, co jestnaszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

    Okres przechowywania danych

    Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będzie to konieczne do zawarcia i realizacji umowy z podmiotem, który reprezentujesz, a ponadto do momentu przedawnienia się wszelkich potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu pozostającego w związku z umową.

    W zakresie natomiast ciążących na nas obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie podatków i rachunkowości:

    • przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
    • przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym transakcje, operacje i toczące się postępowanie w tym zakresie zostało zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

    Kategorie danych osobowych

    Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania

    umowy, najczęściej będą to:

    1. Dane identyfikacyjne – imię, nazwisko,
    2. Dane zw. z Twoją pracą/współpracą/funkcją – dane reprezentowanego przez Ciebiepodmiotu, Twoje stanowisko, pełnione funkcje, uprawnienia do reprezentacji,
    3. Dane kontaktowe – numer telefonu, adres poczty elektronicznej,

    Źródło danych osobowych

    Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Ciebie, Twojego mocodawcę, pracodawcę, zleceniodawcę osobę prawną, którą reprezentujesz lub pochodzące z ogólnodostępnych źródeł – takich jak podane przez Ciebie na portalu społecznościowym lub pochodzące z ogólnodostępnych rejestrów, na przykład Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego.

  3. Korespondujący – osoba, która kieruje do nas korespondencję, a nie występuje w innej roli (np. podwykonawcy)

   Cel i podstawa prawna przetwarzania

   Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w następującym celu:

   w celu prowadzenia korespondencji oraz zapewnienia obiegu i archiwizacji dokumentów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

   Okres przechowywania danych

   Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będzie to konieczne z uwagi na nasz uzasadniony interes. Ale, okres przechowywania danych stanowiących treść korespondencji zależy od celu przetwarzania danych, którego dotyczy dana korespondencja (informacje na ten temat podano w odrębnej klauzuli informacyjnej).

   Kategorie danych osobowych

   Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w zakresie niezbędnym do prowadzenia z Tobą korespondencji, w takim zakresie, w jakim nam je podasz, najczęściej będą to:

   1. Dane identyfikacyjne – imię, nazwisko, firma
   2. Dane zw. z Twoją pracą/współpracą/funkcją – dane reprezentowanego przez Ciebiepodmiotu, Twoje stanowisko, pełnione funkcje, uprawnienia do reprezentacji,
   3. Dane kontaktowe – numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

    W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Pani/Pana – źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych

    Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Ciebie.

  4. Użytkownik mediów społecznościowych

   Cel i podstawa prawna przetwarzania

   Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w następującym celu:

   w celu prowadzenia naszego konta na portalu społecznościowym, w tym promowania marki, realizacji obowiązków prawnych, ustalenia roszczeń oraz prowadzenia statystyk, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

   Okres przechowywania danych

   Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będzie to konieczne z uwagi na nasz uzasadniony interes. Dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, w zależności, który termin jest dłuższy.

   W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Ciebie – źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych

   Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Ciebie, lub pochodzące z ogólnodostępnych źródeł – takich jak podane przez Ciebie na portalu społecznościowym lub pochodzące z ogólnodostępnych rejestrów, na przykład Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego.

  5. Użytkownik i odwiedzający strony internetowe Spółki

   Cel i podstawa prawna przetwarzania

   Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w następujących celach:

   1. w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej i ułatwienia korzystania z serwisu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   2. w celu monitorowania i strony internetowej i prowadzenia statystyk użytkowania, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   3. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   4. w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na marketingu własnych produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
    • przesyłania informacji handlowej (wiadomości e-mail),
    • przesyłania informacji handlowej (wysyłka sms),
    • wysyłki materiałów promocyjnych pocztą tradycyjną,
    • dostarczania spersonalizowanych treści i reklam.
   5. w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
   6. w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców, w tym profilowania odwiedzających, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

    Okres przechowywania danych

    W zakresie objętym Twoja zgodą Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, przeciwko przetwarzaniu Twoich danych.

    Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, Twoje dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, w zależności, który termin jest dłuższy.

    W zakresie danych przetwarzanych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będzie to konieczne z uwagi na nasz uzasadniony interes.

    W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Ciebie – źródło ich pochodzenia

    i kategorie danych osobowych

    Co do zasady, przetwarzamy dane zbierane od Ciebie.

  6. Pracownik/kandydat – osoba, która jest zatrudniona u Administratora na podstawie umowy o pracę lub jest kandydatem na pracownika

   Cel i podstawa prawna przetwarzania

   Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w następujących celach:

   1. w celu zawarcia z Tobą umowy o pracę, a potem w czasie jej trwania do jej prawidłowej realizacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. w celu wykonywania wszystkich obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów prawa, m. in. : prowadzenia ewidencji pracowników, zgłoszenia do ZUS, wypłaty wynagrodzenia, ewidencji czasu pracy, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   3. w celu zapewnienia Ci dostępu do oferowanych naszym pracownikom benefitów i innych świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO);
   4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   5. w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twojego i innych pracowników, a także ochrony naszego mienia i zapewnienia, żeby osoby niepowołane nie poruszały się po terenie przedsiębiorstwa, będziemy przetwarzać Twoje dane – wizerunek, w ramach działającego na terenie naszego przedsiębiorstwa monitoringu wizyjnego – jest to nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   6. do wewnętrznych celów administracyjnych Grupy Kapitałowej Pekabex, co jestnaszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

    Okres przechowywania danych

    Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak u nas pracujesz, a ponadto:

    1. 50 lat od dnia zakończenia pracy – pracownicy i zleceniobiorcy zatrudnieni przed dniem 1 stycznia 1999 r., oraz zatrudnieni po dniu 31 grudnia 1998 r., a przed dniem 1 stycznia 2019 r., co do których pracodawca nie złożył raportów informacyjnych,
    2. 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zatrudniony zakończył pracę –pracownicy i zleceniobiorcy zatrudnieni po dniu 31 grudnia 2018 r.,
    3. 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym złożono raporty informacyjne o których mowa w art. 4 pkt 6a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – pracownicy i zleceniobiorcy zatrudnieni po dniu 31 grudnia 1998 r., a przed dniem 1 stycznia 2019 r., co do których pracodawca złożył raporty informacyjne.

     Kategorie danych osobowych

     Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji

     z Tobą umowy o pracę, najczęściej są to dane w zakresie określonym przez Kodeks pracy, czyli:

     1. Dane identyfikacyjne – imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL,
     2. Dane adresowe – adres zamieszkania,
     3. Dane kontaktowe – numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
     4. Twoje wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
     5. Dane finansowe – Twoje wynagrodzenie, otrzymane premie, nagrody, świadczenia,
     6. Dane dot. Twojej pracy – Przebieg Twojego zatrudnienia u nas oraz wcześniejszego, w tym urlopy, zwolnienia lekarskie, nieobecności,
     7. Numer Twojego rachunku bankowego.

    W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Pani/Pana – źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych

    Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Ciebie.

  7. Klient – osoba, która zawiera z Administratorem

   umowę w swoim imieniu

   Cel i podstawa prawna przetwarzania

   Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w następujących celach:

   1. w celu zawarcia z Tobą umowy, a potem w czasie jej trwania do jej prawidłowejrealizacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. w celu wykonywania wszystkich obowiązków prawnych ciążących na nas, a które wynikają z przepisów prawa – w szczególności w zakresie podatków lub rachunkowości (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   4. do wewnętrznych celów administracyjnych Grupy Kapitałowej Pekabex, co jestnaszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

    Okres przechowywania danych

    Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będziemy wykonywać umowę, a ponadto do momentu przedawnienia się wszelkich potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu pozostającego w związku z zawartą umową (na przykład ewentualnych roszczeń z udzielonej gwarancji).

    W zakresie natomiast ciążących na nas obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie podatków i rachunkowości:

    • przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
    • przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym transakcje, operacje i toczące się postępowanie w tym zakresie zostało zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

    Kategorie danych osobowych

    Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji

    z Tobą umowy, najczęściej są to dane w następującym zakresie:

    1. Dane identyfikacyjne – imię, nazwisko, PESEL – a także inne, o ile znajdą się w umowie,
    2. Dane adresowe – adres zamieszkania, – a także inne, o ile znajdą się w umowie,
    3. Dane kontaktowe – numer telefonu, adres poczty elektronicznej, – a także inne, o ile znajdą się w umowie, lub podasz nam je w inny sposób,
    4. Dane finansowe – na przykład numer Twojego rachunku bankowego – a także inne, o ile znajdą się w umowie,

    W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Pani/Pana – źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych

    Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Ciebie, lub pochodzące z ogólnodostępnych źródeł – takich jak podane przez Ciebie na portalu społecznościowym lub pochodzące z ogólnodostępnych rejestrów, na przykład Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego.

  8. Udziałowiec – osoby, które uczestniczą w Zgromadzeniu

   Wspólników lub posiadają lub wykonują prawa z udziałów, a także:

   1. osoby będące reprezentantem Wspólnika, lub

   2. jego pełnomocnikiem, lub

   3. przedstawicielem ustawowym, lub

   4. na jakiejkolwiek innej podstawie uprawnione do wykonywania

  praw z udziałów.

  Cel i podstawa prawna przetwarzania

  Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w następujących celach:

  1. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa mającego zastosowanie do Spółki, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a także innych przepisów prawa wiążących Spółkę; wykonania innych obowiązków przewidzianych prawem, w tym księgi udziałów, wykonywania obowiązków ewidencyjnych, sprawozdawczych lub raportowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  2. rozpatrywania wniosków lub dokonywania innych czynności związanych z wykonywaniem przez Udziałowców praw, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, przede wszystkim związanego z organizacją Zgromadzeń Wspólników, w tym również poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. do wewnętrznych celów administracyjnych Grupy Kapitałowej Pekabex, co jest

  naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  Okres przechowywania danych

  Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będzie to konieczne do prawidłowego przeprowadzenia i zapewnienia Twojego uczestnictwa w Zgromadzeniach Wspólników, a także do jego udokumentowania, a następnie przez okres przechowywania wymagany przez prawo, jak również do momentu przedawnienia się wszelkich potencjalnych roszczeń jakie może podnosić Spółka i jakie mogą być podnoszone wobec Spółki.

  Kategorie danych osobowych

  Będziemy przetwarzać Twoje dane w następującym zakresie:

  1. Dane identyfikacyjne – imię, nazwisko, a także inne umieszczone w dokumentach Spółki lub dokumentach potwierdzających prawa do udziałów bez względu na formę ich sporządzenia, księdze udziałów, pełnomocnictwach, protokołach, wypisach z właściwych rejestrów lub innych dokumentach związanych ze Zgromadzeniem Wspólników lub wykonywaniem przez Udziałowców praw z udziałów,
  2. Dane audiowizualne – np. nagrania zw. ze Zgromadzenia Wspólników, w tymmonitoringu wizyjnego,
  3. Dane zw. z Twoją pracą/współpracą/funkcją – dane reprezentowanego przez Ciebiepodmiotu, Twoje stanowisko, pełnione funkcje, uprawnienia do reprezentacji,
  4. Dane kontaktowe – numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

  W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Pani/Pana – źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych

  Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Ciebie, Twojego mocodawcę, pracodawcę, zleceniodawcę osobę prawną, którą reprezentujesz lub pochodzące z ogólnodostępnych źródeł na przykład z ogólnodostępnych rejestrów, takich jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowy Rejestr Sądowy.

 5. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych na stronach internetowych

  POLITYKA COOKIES

  1. Serwis Spółki korzysta z plików cookies. Zbiera w ten sposób automatycznie wyłącznieinformacje zawarte w tych plikach.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalnościdostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
  10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

  Logi serwera.

  1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
   1. czas nadejścia zapytania,
   2. czas wysłania odpowiedzi,
   3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

   6. informacje o przeglądarce użytkownika,
   7. Informacje o adresie IP.
  3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

  Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

  2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
   1. Internet Explorer
   2. Chrome
   3. Safari
   4. Firefox
   5. Opera
   6. Android
   7. Safari (iOS)
   8. Windows Phone
   9. Blackberry
 6. Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością, Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom, jeśli jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania:

 1. Inne Spółki z Grupy Kapitałowej Pekabex – w ramach wewnętrznych celów administracyjnych naszej Grupy, jak również w innych, prawnie uzasadnionych celach,
 2. Naszym kontrahentom – inwestorom, podwykonawcom, klientom,
 3. Naszym usługodawcom – na przykład współpracownikom, zewnętrznym księgowym, kancelariom prawnym,
 4. Właściwym urzędom i organom – na przykład ZUS, Urząd Skarbowy, Inspekcja

Nadzoru Budowlanego, etc.